Общи условия за ползване на www.pres.bg

Общи условия за онлайн магазина на Издателство ПРЕС

Настоящите общи условия уреждат отношенията между Издателство ПРЕС от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.pres.bg и поддомейните му (наричани накратко Сайт).

Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта. С натискането (кликване) на обект, изображение, линк, текст или какъвто и да било знак разположени на уебсайта www.pres.bg се счита, че потребителят приема и се съгласява с настоящите общи условия и се задължава да ги спазва.

Издателство ПРЕС е търговско дружество с ЕИК 131349061 със седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София 1113, район Слатина, ул. Коста Лулчев 16, бл. 244, ет. 6, ап. 21.

 

І. Условия за използване на Сайта

    Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят “във вида, в който са публикувани” и факта, че Издателство ПРЕС не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за неналични продукти, както и за претърпени вреди и/или пропуснати ползи, настъпили в резултата на използване или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др., на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

    Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които Издателство ПРЕС се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него имейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

    За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Издателство ПРЕС само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

 

ІІ. Задължения на потребителите

    За целите на използване на Сайта на Издателство ПРЕС, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Издателство ПРЕС има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и Издателство ПРЕС не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.

 

ІІІ. Данни

    Потребителят има право на достъп до собствените си данни, които е въвел и/или са станали достояние на Издателство ПРЕС при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените данни. В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените данни, в следствие на което Издателство ПРЕС изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, Издателство ПРЕС не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя.

    С приемането на настоящите общи условия потребителите изрично се съгласяват предоставените от тях данни да бъдат обработвани от Издателство ПРЕС при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служители на Издателство ПРЕС, както и да получават информация за продукти и услуги на Издателство ПРЕС на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават информация за продукти и услуги на Издателство ПРЕС чрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия Сайт.

    Всички доброволно предоставени от потребител данни и други данни, необходими за идентификацията му в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от Издателство ПРЕС за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги.

    Издателство ПРЕС уведомява и декларира изрично пред потребителя, че предоставените данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

    Издателство ПРЕС си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.

 

ІV. Авторски права

    Издателство ПРЕС предоставя правото на потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на Издателство ПРЕС или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

    Издателство ПРЕС си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между Издателство ПРЕС и лицето публикуващо информацията.

    При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права Издателство ПРЕС не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

    Всички предоставени от Издателство ПРЕС стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на Издателство ПРЕС и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

    Предоставените препратки на Сайта на Издателство ПРЕС към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Издателство ПРЕС и по отношение на използването на препратката извън Сайта на Издателство ПРЕС настоящите Общи условия не се прилагат.

    Издателство ПРЕС не контролира горепосочените сайтове, които не са собственост на Издателство ПРЕС и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържание им. С настоящите Общи условия Издателство ПРЕС информира Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и Издателство ПРЕС не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.

 V. Представяни стоки и услуги на Сайта

    В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от потребителите при покупката на продукта. Издателство ПРЕС не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

    Издателство ПРЕС си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на английски език, когато съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката; няма общоприета еднозначна терминология на Български език; самата стока е носител на информация на английски език, например, софтуер, музика и филми на английски език.

    Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.

    Издателство ПРЕС има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което моля да ни извините.

 

VІ. Закупуване на стока и/или услуга

    Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на Издателство ПРЕС. При извършване на поръчката потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.

    По всяко време преди окончателното потвърждение на поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

    При извършване на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения със Издателство ПРЕС, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта.

    Издателство ПРЕС има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжно да уведомява предварително потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Издателство ПРЕС има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

 

VІІ. Доставка

 

    Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до посочения от потребителя адрес е в рамките от 24 часа до 3 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни.

    Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от потребителя начин и според посочените срокове. Издателство ПРЕС си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на потребителя, заявил доставката.

    Цената на една доставка може да бъде на различна стойност, в зависимост от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката.

    Издателство ПРЕС може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от Издателство ПРЕС информация, отказът от предоставянето й може да доведе до отмяна на поръчката със или без допълнително уведомление на Потребителя.

    Издателство ПРЕС не носи отговорност за забава в случай, че забавянето е по вина на куриера, извършващ доставката, и/или поради независещи от Издателство ПРЕС обстоятелства.

    При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да уведоми незабавно Издателство ПРЕС в присъствието на куриера.

    При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети и не бъде незабавно уведомен, в присъствието на куриера при получаването на пратката, сътрудник от Издателство ПРЕС, потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

    В случаите, когато от Издателство ПРЕС са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Издателство ПРЕС не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от потребителя.

    При предаване на стоките, потребителят или находящо се на адреса трето лице, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от потребителя адрес за доставка.

    В случай, че потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Издателство ПРЕС се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

    Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки.

    Издателство ПРЕС си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

    Издателство ПРЕС извършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.

 

VІІІ. Заплащане на закупени стоки и услуги

    Потребителят се задължава да заплати на Издателство ПРЕС или на неговия представител/подизпълнител, пълната стойност на стоката съгласно потвърдената поръчка в момента на получаване на стоката.

 

ІХ. Рекламация на закупена стока

    При установяване на полиграфичен дефект потребителят има право да поиска връщане или замяна на поръчаните и закупени от него стоки, като се свърже с  Издателство ПРЕС в срок от 3 дни от получаване на стоките на адреса за доставка.

 

Х. Други условия

    Издателство ПРЕС има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до потребителя.

    Издателство ПРЕС си запазва правото да изпраща на потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта.

    Издателство ПРЕС администрира този Сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България. Издателство ПРЕС декларира, че материалите или услугите, посочени в този Сайт, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден.

    Въпроси, запитвания и консултации на потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на Издателство ПРЕС на формата за въпроси и запитвания.

    Настоящите общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на потребителите. Издателство ПРЕС не носи отговорност, в случай че потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта общи условия.

    При използване на Сайта на Издателство ПРЕС, потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство.